Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

PRIVACYVERKLARING EMOGY APP

Inleiding
Wanneer u gebruikmaakt van de softwareapplicatie "EMOGY" (hierna: "EMOGY App") verwerkt NICE Innovations (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van u. Middels deze privacyverklaring informeert NICE Innovations u daar graag over. Voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is NICE Innovations de verwerkingsverantwoordelijke.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming:
Nice Innovations
Kastanjelaan 400,
5616 LZ Eindhoven
Tel.: 040-243 18 65

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming van NICE Innovations:
fg@healthcloudinitiative.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van de EMOGY App worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
1. (gebruikers)naam;
2. wachtwoord

Daarnaast worden de persoonsgegeven verwerkt die u zelf in de EMOGY App invoert. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens:
1. gegevens over uw gezondheid;

Gelet op het bovenstaande is het dus mogelijk dat NICE Innovations bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid) van u verwerkt.

Doeleinde en grondslag
Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens door NICE Innovations is om uw gebruik van de EMOGY App mogelijk te maken. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze door NICE Innovations gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. U kunt uw toestemming intrekken door uw gebruikersaccount te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
NICE Innovations deelt uw persoonsgegevens alleen met haar ICT-leverancier die de EMOGY App host. Met die ICT-leverancier heeft NIICE Innovations al een verwerkersovereenkomst gesloten om er onder meer voor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Uw persoonsgegevens worden door NICE Innovations niet met andere derden gedeeld, tenzij NICE Innovations daartoe wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
NICE Innovations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking zoals opgenomen in deze privacyverklaring. Dat betekent dat NICE Innovations uw persoonsgegevens verwijdert zodra u uw gebruikersaccount verwijdert en wanneer u onafgebroken voor een periode van twee jaar of meer geen gebruik heeft gemaakt van de EMOGY App.

Uw rechten
U heeft als betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) een aantal rechten waarop u een beroep kunt doen. Wat zijn deze rechten en hoe kunt u er een beroep op doen?

1. Recht van inzage
U heeft het recht om op uw verzoek van NICE Innovations te vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. NICE Innovations verstrekt u in dat geval een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, NICE Innovations op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen.

2. Recht op rectificatie
U heeft het recht om van NICE Innovations onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van het hiervoor beschreven doeleinde van d verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

3. Recht op gegevenswissing
U heeft het recht van NICE Innovations zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en NICE Innovations is verplicht persoonsgegevens zonde onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b. u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
d. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op NICE Innovations rust.

4. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht van NICE Innovations de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die NICE Innovations in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c. NICE Innovations heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het verwerkingsdoeleinde, maar u heeft deze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan NICE Innovations heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door NICE Innovations.

6. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door NICE Innovations.

7. De wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen
Wanneer u bij NICE Innovations een beroep wilt doen op (een van) de hierboven bij punt 1 t/m 5 genoemde rechten, dan kunt u via de volgende contactgegevens daarvoor een verzoek indienen: fg@healthcloudinitiative.nl

NICE Innovations zal uw verzoek beoordelen en u binnen een maand na ontvangst informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden afhankelijke van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken. Indien verlenging van de termijn plaatsvindt, wordt u daar binnen een maand na ontvangst van het verzoek over geïnformeerd.

Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u dat doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit