Deze pagina delen?
Selecteer hieronder het gewenste platform...
Zoeken?
Voer hieronder uw zoekwoord(en) in...

GEBRUIKSVOORWAARDEN EMOGY APP

Definities
- Gebruiker - de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de EMOGY App.
- NICE Innovations - NICE Innovations B.V.
- EMOGY App - de softwareapplicatie "EMOGY" die NICE Innovations (in samenwerking met derden) heeft ontwikkeld.
- Voorwaarden - deze gebruikersvoorwaarden of gewijzigde versies die in de plaats komen van deze gebruikersvoorwaarden.

Doel van de EMOGY App
De EMOGY App is een gepersonaliseerde applicatie ontwikkeld voor mobiele telefoons en tablets die tot doel heeft om gebruikers met autismespectrumstoornis te ondersteunen. Het streven is om een hoge mate van zelfredzaamheid bij de gebruiker te bewerkstelligen. Door inzicht te geven in zijn persoonlijke stress en stemmingspatronen en -daaruit afgeleid- de door zijn persoonlijke begeleider ingevoerde adviezen te presenteren, wordt de gebruiker begeleid in hoe om te gaan met de situaties en hoe zelfstandig de ervaren stress en stemming te managen.

Toegang tot de EMOGY App
1. Alleen aan Gebruikers die deze voorwaarden hebben geaccepteerd en die een behandelrelatie hebben met de instelling waar EMOGY als deel van het behandelplan wordt ingezet, wordt toegang verstrekt tot de EMOGY App.
2. NICE Innovations heeft het recht de toegang van een Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:

a. NICE Innovations misbruik door gebruiker van de EMOGY App vermoedt of constateert;
b. NICE Innovations twijfelt aan de identiteit van gebruiker;
c. NICE Innovations twijfelt aan de acceptatie van deze Voorwaarden door gebruiker
d. Gebruiker onafgebroken voor een periode van twee jaar of meer geen gebruik heeft gemaakt van de EMOGY App;
e. Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden;

3. NICE Innovations spant zich in om onderbrekingen in de toegang van Gebruiker tot de EMOGY App minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde toegang tot de EMOGY App heeft. Onder meer in verband met beheers- en onderhoudswerkzaamheden kan het gebeuren dat de EMOGY App gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is, zonder dat Gebruiker hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

Gebruik van de EMOGY App
1. Het gebruik van de EMOGY App is strikt persoonlijk.
2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via de EMOGY App.
3. Gebruiker mag de EMOGY App alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden en in ieder geval (maar niet uitsluitend) niet voor commerciële doeleinden.
4. Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van de EMOGY App verstoren of die de belangen of goede naam van NICE Innovations kunnen schaden.
5. Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken.
6. Gebruiker zal zijn inloggegevens op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Privacy
Bij het gebruik van de EMOGY App worden er door NICE Innovations (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt. NICE Innovations informeert Gebruiker over die verwerking van zijn persoonsgegevens in de Privacyverklaring EMOGY App.

Beveiliging en juist functioneren van de EMOGY App
1. NICE Innovations heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden en ter bescherming van de privacy van Gebruikers.
2. NICE Innovations kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van Gebruikers.
3. In geval een derde onrechtmatig toegang heeft verkregen tot persoonsgegevens van Gebruiker of het vermoeden daartoe bestaat, zal NICE Innovations de Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk informeren.
4. NICE Innovations zal zich naar redelijkheid inspannen om de EMOGY App juist te laten functioneren en problemen wat betreft de juiste werking op te lossen. NICE Innovations garandeert echter niet dat de EMOGY App ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
De EMOGY App is een app ten behoeve van zelfredzaamheid die Gebruiker onder begeleiding van een zorginstelling kan inzetten . NICE Innovations is niet aansprakelijk voor:
1. het gebruik van de EMOGY App door Gebruiker en de adviezen die de EMOGY App Gebruiker geeft en
2. de mogelijke gevolgen daarvan.


Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet uitsluitend) alle auteursrechten en databankrechten, die betrekking hebben op en voortvloeien uit de EMOGY App (inclusief broncode en gebruikersinterface), behoren uitsluitend toe aan NICE Innovations of de aan haar gelieerde derden. . Gebruiker heeft geen recht op enige (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit (het gebruik van) de EMOGY App.
2. Behoudens de eigen persoonsgegevens die Gebruiker invoert in de EMOGY App mag de Gebruiker niets van de EMOGY App verveelvoudigen of openbaar maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NICE Innovations.
3. Gebruiker zal geen aanvragen verrichten voor registratie van intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit (het gebruik van) de EMOGY App en ook derden daartoe niet in staat stellen of ondersteunen en daaraan geen medewerking verlenen.

Wijzigingen
NICE Innovations behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. NICE Innovations zal Gebruiker informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden.

Vragen over de EMOGY App
Voor vragen, verzoeken of klachten over de EMOGY App kan Gebruiker contact opnemen met NICE Innovations via support@paranice.nl

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zal de bevoegde rechter van rechtbank Zuid-Oost Brabant beslechten.

Voeg modules toe
voor extra functionaliteit